Projektová analýza

Projektová analýza představuje dokumenty, které jsou zpracovány pro zadavatele při tvorbě webových stránek. Hlavním cílem je zhodnocení projektu z hlediska vnitřní konzistence, vnější provázanosti na již uskutečněné záměry, realizovatelnosti projektu a jeho prospěšnosti pro cílovou skupinu. Projektová analýza zahrnuje:

 • logický rámec projektu
 • analýzu potřeb cílových skupin projektu
 • studii proveditelnosti projektu

Logický rámec projektu

Logický rámec projektu je analytický prostředek, který je nedílnou součástí projektové analýzy. Jeho hlavním cílem je charakterizování vzájemných vazeb uvnitř navrhovaného záměru a zachycení celkové logiky a hlavního přínosu projektu. Tato metoda je tedy vhodná jak k identifikaci a analýze problémů, tak i k definování cílů a určení konkrétních aktivit, které k řešení těchto problémů povedou. Z vypracovaného logického rámce lze tedy posuzovat nejen vhodnost a přiměřenost řešení problému, ale i uskutečnitelnost a trvalou udržitelnost projektu.

Tento typ analýzy má podobu maticového schématu, v němž se uplatňuje vertikální a horizontální logika projektu. Uplatnění metodiky logického rámce je důležité nejen ve fázi přípravy projektu, ale je klíčovým nástrojem i pro jeho implementaci a v neposlední řadě i pro jeho hodnocení.

Zpracování logického rámce umožňuje:

 • ujasnit si vizi projektu
 • detailně projekt naplánovat
 • usnadnit následné řízení projektu
 • vyvarovat se nepříjemných překvapení v průběhu realizace projektu

Vertikální logika

Vertikální logika projektu symbolizuje vztah příčina–důsledek mezi aktivitami a cíli na různých úrovních matice. Vertikální logika by měla vést k odpovědím na tyto otázky:

 • Jaké činnosti vedou k očekávaným výstupům?
 • Jaké výstupy zajistí dosažení účelu projektu?
 • Jak dosažený účel projektu přispěje k naplnění cíle?

Horizontální logika

Horizontální logika přiřazuje jednotlivým úrovním cílů a aktivit ukazatele úspěšnosti projektu a informační zdroje a předpoklady, za nichž bude zamýšlených aktivit dosaženo. Na základě horizontální logiky lze zodpovědět tyto otázky:

 • Čeho chce projekt dosáhnout?
 • Jak poznáme, že bylo dosaženo daných výstupů/cílů?
 • Kde získáme informaci, která umožní výsledky ověřit?
 • Co musí nastat, aby projekt uspěl?
 • Co nesmí nastat, aby projekt uspěl?

Analýza potřeb cílových skupin

Analýza cílových skupin je klíčovým procesem při plánování efektivní propagace. Proces propagace je založen na dvou typech propagace. Prvním typem propagace vychází se setkání propagovaných prostředků a cílových skupin na vlastní webové prezentaci. Druhý typ představuje kontakt s cílovou skupinou na  ostatních webových stránkách. Cílem tohoto materiálu je poskytnout metodickou podporu pro hledání běžného chování uživatelů webových stránek. Výstupem z takto navrženého procesu bude databáze strategických klíčových slov a frází, jejich umístění, funkcionalita webových stránek a jejích částí, schéma celého webu a množina ostatních podpůrných prvků.

Projekty tvorby webových stránek jsou zpracovávány za účelem efektivní propagace vůči určité skupině obyvatel – tzv. cílové skupině. Analýza potřeb nejčastěji obsahuje následující položky:

 • vymezení cílové skupiny
 • velikost a popis struktury cílové skupiny
 • vymezení významných podskupin v rámci cílové skupiny
 • vlastní definici potřeb cílové skupiny
 • prokázání zájmu cílové skupiny o webové stránky
 • analýzu potřeb cílové skupiny z hlediska poptávky
 • analýzu potřeb cílové skupiny z hlediska nabídky

Analýza potřeb cílových skupin je vhodným nástrojem k posouzení celkové poptávky cílové skupiny i ke zhodnocení udržitelnosti projektu. Její zpracování žadatelům umožňuje:

 • ujasnit si, proč chtějí daný projekt realizovat
 • udělat si představu o velikosti cílové skupiny
 • zjistit skutečné potřeby cílové skupiny
 • kriticky zhodnotit svou nabídku i nabídku konkurence

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti je analytickým dokumentem poskytujícím odborný pohled na projekt webové propagace. Jejím cílem je prověření přínosu projektu. Studie proveditelnosti identifikuje faktory, které mohou realizaci záměru negativně ovlivnit nebo jsou naopak pro uskutečnění projektu nezbytné. Tato metoda bývá využívána také k posouzení více možných variant řešení projektu.

Struktura studie proveditelnosti je závislá na typu posuzovaného projektu, obecně lze však stanovit tyto tématické okruhy:

 • charakteristika projektu
 • analýza trhu (včetně marketingové strategie a marketingového mixu)
 • management projektu, řízení lidských zdrojů
 • technické a technologické řešení projektu
 • finanční plán
 • hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
 • analýza rizik

Kvalitně zpracovaná studie proveditelnosti umožní efektivně posoudit, zda:

 • byla vybrána nejlepší možná varianta
 • je přesně vymezena cílová skupina a její potřeby
 • zda plánované aktivity v rámci projektu reflektují potřeby cílové skupiny
 • jsou zajištěny dostatečné kapacity pro projekt (finanční zdroje, lidské zdroje, reálný časový harmonogram apod.)
 • je daný projekt udržitelný
 • byla identifikována všechna možná rizika 

Zásadním přínosem studie proveditelnosti je tedy získání informací, na jejichž základě je zadavatel schopen učinit rozhodnutí o investici. Studie proveditelnosti je tedy jedním ze základních přístupů sloužícím pro detailní naplánování projektu i pro jeho následnou administraci.

Máte-li zájem o vypracování projektové analýzy, kontaktujte nás. Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky i e-mailem. Pro zjednodušení vzájemné komunikace vyplňte tento nezávazný formulář.